o fundacji - kontakt - statut - zarząd - rada fundacji - sprawozdania


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2001 R
(zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 grudnia 1994 r.)

INFORMACJE OGÓLNE :

Fundacja Dzieci Pienin została ustanowiona dnia 28 października 2000 r. aktem notarialnym A1 nr 1779/2000. Fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr1) w Krościenku n.D. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w dniu 14 grudnia 2000 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 6241. Urząd Statystyczny w Krakowie nadał jej numer identyfikacyjny REGON 492695251. W dniu 3 września 2001 r., Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040632 w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Sygnatura akt KR XII NS REJ.KRS/7123/01/446.

Zarząd Fundacji stanowią :
 1. Wojtarowicz Ryszard - prezes - zam. ul. Leśna 11, 34-450 Krościenko n.D.
 2. Mierzyński Kazimierz - wiceprezes - zam. ul. Źródlana 6, 34-450 Krościenko n.D.
 3. Biel Anna - członek - zam. ul. Zdrojowa 136, 34-450 Krościenko n.D.

Celem Fundacji jest :
 1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.
 2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno - wychowawczych.
 4. Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez :
 1. Finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych
 2. Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół
 3. Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań
 4. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 5. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenia w kraju i za granicą
 6. Dofinansowanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA :
 1. Pierwszym działaniem Fundacji był udział jej przedstawicieli w ustaleniach wytycznych do projektowania rozbudowy Gimnazjum w Krościenku n.D przy ul. Biały Potok 1. Na zaproszenie Urzędu Gminy, przedstawiciele Fundacji wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami UG i Zakładu Usług Projektowo – Produkcyjno – Handlowego ze Skawiny. Po wspólnej analizie projektu, warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, przedstawiciele Fundacji zaproponowali zmianę usytuowania projektowanych obiektów pozwalającą na bardziej racjonalne wykorzystanie terenu przeznaczonego pod rozbudowę oraz umożliwiającą zwiększenie kubatury (z proponowanych 6-ciu sal do 11-stu) części dydaktycznej i sali gimnastycznej. Zmiany te zaspokoją docelowo w stu procentach potrzeby Gimnazjum w tym zakresie. Pozwoliły one również wygospodarować sporo powierzchni na potrzeby socjalne i administracyjne oraz dostosować w pełni planowane obiekty do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, sanitariaty, ciągi komunikacyjne wewnątrz istniejących i planowanych obiektów). Obecnie, projekt rozbudowy Gimnazjum jest realizowany na podstawie decyzji wydanej przez starostę nowotarskiego w dniu 10. września 2001 r.

 2. Następnym działaniem były starania o wprowadzenie od września 2001 r. języka francuskiego jako drugiego języka nauczanego w gimnazjach gmin Krościenko n.D, Czorsztyn, Łapsze Niżne, Ochotnica, w ramach programu dla gimnazjów realizowanego przez Ambasadę Francuską. W spotkaniu zorganizowanym przez Ambasadę w Instytucie Francuskim w Warszawie 25. maja 2001 r., z udziałem przedstawicieli MEN i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, wziął udział upoważniony przez wójta gminy Krościenko n.D prezes Fundacji. Po rozmowie przeprowadzonej z ówczesnym attache ds. nauczania języka francuskiego – Serge Bellinim, programem zostało objęte Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D, gdzie program jest realizowany od roku szkolnego 2001/2002. Absolwenci będą mogli kontynuować naukę w Liceum Ogólnokształcącym w Krościenku n.D, gdzie język francuski jest jednym z trzech nauczanych języków obcych.

 3. 3. Fundacja, w dniu 12 lipca 2001 r., zwróciła się do Wójta Gminy Krościenko n.D o zezwolenie na zorganizowanie i przeprowadzenie publicznej zbiórki pieniędzy do puszek w czasie imprez organizowanych na terenie gminy Krościenko n.D w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2001 r. W okresie tym Fundacja przeprowadziła jedną zbiórkę w dniu 14 lipca 2001 r. Wynikiem zbiórki było uzyskanie kwoty 124,16 PLN. Pieniądze wpłacono na konto Fundacji i przeznaczono na dożywianie dzieci w szkołach na terenie gminy Krościenko n.D.

 4. W okresie wakacji letnich Fundacja dofinansowała wyjazd 45-ciu dzieci z terenu gminy Krościenko n.D na wypoczynek nad morzem w okresie od 27 lipca do 12 sierpnia 2001 r. organizowany przez oddział Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Krościenku n.D. Przeznaczono na ten cel kwotę 1000 PLN.

 5. W miesiącu wrześniu Fundacja dofinansowała zainstalowanie dzwonka elektronicznego w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n.D kwotą 600 PLN. Zainstalowanie dzwonka pozwoliło uregulować życie wewnętrzne szkoły.

 6. Na prośbę dyrektorów szkół, w roku szkolnym 2001/2002, Fundacja, w okresie od 24 września do 31 grudnia 2001 roku, dofinansowała dożywianie 29-ciu dzieci prowadzone ze środków przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i oddział Caritas, dokładając do stawki dziennej (2 PLN na jedno dziecko) 50 % tej kwoty. Pozwoliło to, w szkołach gdzie istnieją stołówki, zwiększyć ilość pełnych posiłków z jednego do trzech, a w pozostałych zwiększyć liczbę dożywianych dzieci o 50 %. Na akcję tą, w w/w okresie, wydano 3 685,56 PLN.

 7. Od 17 do 19 października 2001 r., na podstawie porozumienia z dnia 11 października 2001 r., zawartego pomiędzy Fundacją a Dyrekcją Pienińskiego Parku Narodowego, Fundacja zorganizowała plener malarski „Jesień”, stanowiący pierwszą część cyklu „Cztery pory roku w Pieninach”. Plener był pomyślany jako warsztaty edukacyjne dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Miał on na celu: doskonalenie warsztatu uczniów ; zapoznanie uczestników pleneru z przyrodą Pienin i jej ochroną, w tym przekazanie materiałów informacyjno – edukacyjnych z tego zakresu ; zorganizowanie wystawy prac powstałych podczas pleneru w budynku PPN w okresie od 15 grudnia 2001 r. do 28 lutego 2002 r. Po zakończeniu wystawy, prace staną się własnością stron porozumienia i będą rozdysponowane wg proporcjonalnego udziału w kosztach poniesionych przy organizacji pleneru. W plenerze wzięło udział 10 uczennic w/w Liceum i opiekun. Wynikiem tego są 24 obrazy olejne na płótnie formatu 50 x 70, które zostały skatalogowane. Prace, które przypadną w udziale Fundacji zostaną wystawione do sprzedaży, a środki uzyskane z tejże zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.

 8. W dniu 15 października 2001 r. Fundacja zawarła porozumienie z Zarządem Gminy Krościenko n.D mające na celu poprawę warunków edukacyjnych w szkołach prowadzonych przez gminę Krościenko n.D. Strony podjęły i zobowiązały się do stałej współpracy w realizacji zadań oświatowych w gminie.

  Zarząd zobowiązał się do :

  • rzetelnej informacji na temat planowanych i realizowanych inwestycji oświatowych;
  • konsultacji zamierzeń dotyczących funkcjonowania oświaty w gminie tak, aby działania podejmowane przez obie strony wspierały się wzajemnie;
  • przedstawiania projektu budżetu dotyczącego oświaty;
  • zapraszania do udziału przedstawicieli Fundacji w posiedzeniach Komisji Oświaty i Rady Gminy dotyczących oświaty;
  • prowadzenia działań mających na celu promocję Fundacji.

  Fundacja natomiast zdeklarowała :

  • pomoc w zakresie rozwiązywania problemów oświatowych w gminie, w miarę swoich możliwości, poprzez czynny udział przedstawicieli Fundacji w pracach dotyczących oświaty;
  • poszukiwanie źródeł finansowania i środków na realizację inwestycji oświatowych;
  • pomoc organizacyjną i formalno - prawną przy prowadzonych przez gminę przedsięwzięciach inwestycyjno - remontowych związanych z oświatą
  • działania doraźne wspierające poprawę oświaty w gminie;
  • podejmowanie działań zmierzających do niesienia pomocy socjalnej uczniom z terenu gminy.


  Porozumienie to ujęło w zapisie wszystko to, co wynika z dotychczasowych doświadczeń współpracy i wspólnie planowanych działań.

 9. W miesiącu grudniu 2001 r. Fundacja otrzymała od firmy Gillette używane meble biurowe. Meble, po przetransportowaniu do Krościenko n.D, zostały rozdzielone pomiędzy szkoły posiadające braki w wyposażeniu pomieszczeń biurowych; Publiczne Gimnazjum w Krościenku n.D, Szkołę Podstawową w Krościenku n.D i Szkołę Podstawową w Grywałdzie. Dzięki temu szkoły przeznaczyły środki przewidziane we własnych budżetach na zakup mebli na inne cele.

 10. 10. W miesiącu grudniu dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D zwróciła się z prośbą do Fundacji o dofinansowanie remontu węzłów sanitarnych prowadzonego od dwóch lat w oparciu o własne środki finansowe i środki pozyskane od Rady Rodziców. Całkowity koszt remontu wg kosztorysu oszacowano na 48 215,61 PLN. Do grudnia 2001 r. wydano na ten cel 22 119,97 PLN, w tym udział Rady Rodziców wyniósł 3 006 PLN. Po rozeznaniu potrzeb i zapoznaniu się z dotychczasowymi kosztami remontu, Fundacja postanowiła dofinansować prowadzony remont kwotą w wysokości 10 000 PLN, co stanowi 20 % kwoty całkowitego kosztu i pozwoli sfinalizować remont do końca lutego 2002 r. Do końca grudnia Fundacja wydała na ten cel 4 000 PLN na pokrycie prac remontowo - budowlanych. Dzięki dofinansowaniu Fundacji, Szkoła mogła zwiększyć ilość środków przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej prowadzonej w Szkole.


DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA :

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w żadnej formie według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁY ZARZDU FUNDACJI :
 1. Uchwała nr 1/2000
  W głosowaniu tajnym, uchwalono jednogłośnie wybór na prezesa Zarządu Fundacji - Ryszarda Wojtarowicza oraz na wiceprezesa Zarządu - Kazimierza Mierzyńskiego.

 2. Uchwała nr 1/05/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o wydrukowaniu 4500 sztuk kartek pocztowych autorstwa księdza Stanisława Pachowicza.

 3. Uchwała nr1/07/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przekazaniu kwoty 1000 zł Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej - oddział w Krościenku n.D na dofinansowanie wyjazdu 45-ciu dzieci na wypoczynek nad morzem w okresie od 27 lipca do 12 sierpnia 2001 r.

 4. Uchwała nr 2/07/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zorganizowaniu i przeprowadzeniu publicznej zbiórki do puszek w okresie od 14 lipca do 31 sierpnia 2001 r. oraz o przeznaczeniu uzyskanych funduszy na dofinansowanie oświaty w gminie.

 5. Uchwała nr 1/08/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie ze statutem Fundacji.

 6. Uchwała nr 1/09/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o dofinansowaniu zakupu i instalacji dzwonka elektronicznego dla Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.D.

 7. Uchwała nr 2/09/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o dofinansowaniu dożywiania dzieci w Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Krościenku n.D oraz w Szkole Podstawowej w Grywałdzie stanowiącym 50% kwoty przeznaczanej na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Oddział Caritas.

 8. Uchwała nr 1/10/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zorganizowaniu, we współpracy z Pienińskim Parkiem Narodowym, pleneru malarskiego w dniach 17-19 października 2001 r. jako warsztatów edukacyjnych dla uczniów Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem.

 9. Uchwała nr 2/10/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o zawarciu porozumienia z Zarządem Gminy Krościenko n.D o stałej współpracy w dziedzinie realizacji zadań oświatowych.

 10. Uchwała nr 1/12/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o sfinansowaniu, kwotą 902,80 zł, transportu mebli przekazanych bezpłatnie przez firmę Gillette oraz o przekazaniu tych mebli szkołom z terenu gminy.

 11. Uchwała nr 2/12/2001
  W głosowaniu jawnym, zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o dofinansowaniu, kwotą 10 000 zł, remontu węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krościenku n.D.
UZYSKANE PRZYCHODY :

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
 1. Darowizny od osób fizycznych - 2 634,00 PLN
 2. Darowizny od osób prawnych - 15 100,00 PLN
 3. Wpłaty z zasądzenia (wyroki sądowe) - 300,00 PLN
 4. Odsetki bankowe - 743,83 PLN
 5. Zbiórki publiczne - 124,19 PLN
 6. RAZEM : 18 902,02 PLN (słownie osiemnaście tysięcy dziewięćset dwa złote dwa grosze)

KWOTY PRZEZNACZONE NA :
 1. REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
  • Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Podstawowych gminy Krościenko n.D. - 3 685,56 PLN
  • Dofinansowanie wyjazdu na kolonie letnie - 1 000,00 PLN
  • Dofinansowanie zakupu i instalacji dzwonka elektrycznego w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n.D. - 600,00 PLN
  • Zorganizowanie pleneru malarskiego - 1 533,80 PLN
  • Koszt transportu mebli otrzymanych od firmy Gillette - 902,80 PLN
  • Projekt koszty własne - 525,00 PLN
  • Dofinansowanie węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krościenku n.D. - 4 000,00 PLN


 2. WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  • koszty bankowe - 185,80 PLN
  • materiały biurowe i widokówki - 811,80 PLN
  • Opłaty administracyjne - 81,00 PLN


 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ - 00,00 PLN


 4. INNE WYDATKI - 00,00 PLN
  RAZEM : 12 800,76 PLN (słownie dwanaście tysięcy osiemset złotych siedemdziesiąt sześć groszy)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA :

W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała żadnych osób. Członkowie zarządu pracowali społecznie. W związku z tym, Fundacja nie wypłaciła żadnej kwoty na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Nie miała też w tym okresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń, jak również nie udzielała pożyczek pieniężnych. W okresie sprawozdawczym Fundacja miała ulokowaną na rachunku bankowym kwotę - 5 000 PLN - PKO BP S.A. O/Szczawnica Fundacja nie nabyła obligacji, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, nieruchomości ani nie nabyła środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5 000 PLN. Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

PRZYCHODY UZYSKANE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ :

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA :

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM :

Fundacja składa do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty przez podatnika) podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-8.

PRZEPROWADZONE KONTROLE :

W Fundacji, w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

<< powrót