o fundacji - kontakt - statut - zarząd - rada fundacji - sprawozdania


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2002 R
(zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001roku.)

INFORMACJE OGÓLNE :

Fundacja Dzieci Pienin została ustanowiona dnia 28 października 2000 r. aktem notarialnym A1 nr 1779/2000. Fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr1) w Krościenku n.D. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w dniu 14 grudnia 2000 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 6241. Urząd Statystyczny w Krakowie nadał jej numer identyfikacyjny REGON 492695251. W dniu 3 września 2001 r., Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040632 w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Sygnatura akt KR XII NS REJ.KRS/7123/01/446.

Zarząd Fundacji stanowią :
 1. Wojtarowicz Ryszard - prezes - zam. ul. Leśna 11, 34-450 Krościenko n.D.
 2. Mierzyński Kazimierz - wiceprezes - zam. ul. Źródlana 6, 34-450 Krościenko n.D.
 3. Biel Anna - członek - zam. ul. Zdrojowa 136, 34-450 Krościenko n.D.

Celem Fundacji jest :
 1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.
 2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno - wychowawczych.
 4. Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez :
 1. Finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych
 2. Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół
 3. Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań
 4. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 5. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenia w kraju i za granicą
 6. Dofinansowanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA :
 1. Na prośbę dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krościenko n/D, w roku szkolnym 2001/2002 i 2002/2003 Fundacja, w okresie od 01.01.2002 do 31.12.2002 roku dofinansowała dożywianie 62 dzieci prowadzone ze środków przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i oddział Caritas, dokładając do stawki dziennej (2 PLN na jedno dziecko) 50 % tej kwoty. Pozwoliło to, w szkołach gdzie istnieją stołówki, zwiększyć ilość pełnych posiłków z jednego do trzech, a w pozostałych zwiększyć liczbę dożywianych dzieci o 50 %. Na akcję tą, w w/w okresie, wydano 10 608,20 PLN.

 2. Od 15 grudnia 2001 r. do 28 lutego 2002 r. Fundacja z Pienińskim Parkiem Narodowym zorganizowała w budynku PPN, wystawę prac powstałych podczas pleneru malarskiego zorganizowanego w okresie od 17 do 19 października 2001 r. pomyślanego jako warsztaty edukacyjne dla uczniów Liceum Sztuk Plastycznych im. A. Kenara w Zakopanem. Wystawę w okresie jej trwania odwiedziła młodzież z 3-ch szkół podstawowych i 3-ch szkół ponadpodstawowych z terenu gminy Krościenko n/D oraz duża grupa turystów przebywających w regionie Pienin w tym okresie czasu. Prace, które przypadną w udziale Fundacji zostaną wystawione do sprzedaży, a środki uzyskane z tejże zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji.

 3. W miesiącu grudniu dyrekcja Szkoły Podstawowej w Krościenku n.D zwróciła się z prośbą do Fundacji o dofinansowanie remontu węzłów sanitarnych prowadzonego od dwóch lat w oparciu o własne środki finansowe i środki pozyskane od Rady Rodziców. Całkowity koszt remontu wg kosztorysu oszacowano na 48 215,61 PLN. Do grudnia 2001 r. wydano na ten cel 22 119,97 PLN, w tym udział Rady Rodziców wyniósł 3 006 PLN. Po rozeznaniu potrzeb i zapoznaniu się z dotychczasowymi kosztami remontu, Fundacja postanowiła dofinansować prowadzony remont kwotą w wysokości 10 000 PLN, co stanowi 20 % kwoty całkowitego kosztu i pozwoli sfinalizować remont do końca lutego 2002 r. Do końca lutego Fundacja wydała na ten cel 9,999.18 PLN i prace zostały zakończone. Dzięki dofinansowaniu Fundacji, Szkoła mogła zwiększyć ilość środków przeznaczonych na wymianę stolarki okiennej prowadzonej w Szkole.

 4. W miesiącu maju i czerwcu 2002 r. Fundacja zorganizowała I Międzynarodowy Turniej Piłkarski "Pieniny 2002" zapraszając do udziału 16 osobowe reprezentacje szkół podstawowych z roczników 1989 i młodszych z trenu gmin Krościenko n/D , Czorsztyn , Łapsze Niżne ,Ochotnica Dolna, Spiska Stara Wieś i miasta Szczawnicy. Opracowany regulamin turnieju wraz z kartami zgłoszeń rozesłano do gminnych i miejskich ośrodków sportu , które były odpowiedzialne za przeprowadzenie eliminacji na terenie własnych gmin i miast. Zwycięzca turnieju gminnego rozgrywanego systemem "każdy z każdym" awansował do finałowego turnieju rozegranego w dniu 14.06.2002 r. na stadionie SKS "Sokolica" w Krościenku n/D. W turnieju finałowym brało udział 5 zespołów z pięciu gmin. Nie dojechała na turniej finałowy tylko reprezentacja gminy Łapsze Niżne. Ogółem w turnieju wzięło udział około 300uczniów . Zwycięzcą turnieju została drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tylmanowej z gminy Ochotnica Dolna. Wszystkie zespoły grające w finale otrzymały puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego ufundowane przez organizatora turnieju. Wodę mineralną dla uczestników turnieju ufundował Zakład Pracy Chronionej GFT GOLDFRUCT z Krościenka , gorący posiłek przygotował bar "DUNAJEC" z Krościenka n/D a pieczywo dostarczyła GS "SCH" z Krościenka n/D. Uczestnicy turnieju żegnając się powiedzieli sobie, do zobaczenia w roku 2003.

 5. W miesiącu czerwcu Zarząd Fundacji podjął uchwałę o złożeniu wniosku o dotację na projekt pt. "Przedsiębiorczość a rozwój zrównoważony w regionie Pienin" do konkursu grantowego organizowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych . Do kierowania i koordynowania pracami związanymi z projektem został wyznaczony Prezes Fundacji Ryszard Wojtarowicz . W przygotowaniu wniosku i jego realizacji zdeklarowali pomoc nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Krościenku n/D Panie Wanda Kołek i Wojtarowicz Aneta, nauczycielka Zespołu Szkół Zawodowych w Krościenku n/D Pani Krystyna Osowska oraz pracownicy Pienińskiego Parku Narodowego Pani Teresa Ciesielka i Pan Maciej Szajowski .Ponadto w czasie realizacji projektu zaplanowano współpracę ze środowiskiem naukowym (pracownikami Akademii Pedagogicznej w Krakowie ), Pienińskim Parkiem Narodowym, Urzędami Gmin na terenie których był realizowany projekt oraz lokalnymi przedsiębiorcami, firmami ubezpieczeniowymi oraz instytucjami finansowymi. Projekt był kierowany do nauczycieli i uczniów szkół ponadpodstawowych regionu Pienin.

  Głównymi celami projektu było :
  • zapoznanie młodzieży i nauczycieli z podstawami teoretyczno-praktycznymi dotyczącymi przedsiębiorczości,
  • zapoznanie uczestników z ideą, uwarunkowaniami, podstawami prawnymi zrównoważonego rozwoju w regionie PPN,
  • stworzenie możliwości uzyskania informacji i umiejętności pozwalających na aktywny udział w życiu gospodarczym i uwzględniającym specyfikę regionu,
  • kształcenie u młodzieży umiejętności tworzenia dokumentów związanych z staraniem się o pracę,
  • stworzenie możliwości współpracy różnych partnerów regionu

  Cele te były realizowane przez zadania takie jak :

  • zaproszenie do realizacji projektu nauczycieli i uczniów szkół gimnazjalnych i średnich funkcjonujących na terenie objętych projektem,
  • zorganizowanie 3-ch dwudniowych konferencji - szkoleń na temat przedsiębiorczości i człowieka przedsiębiorczego (wykłady i ćwiczenia poprowadził prof. Zbigniew Makieła ze swoimi współpracownikami z Akademii Pedagogicznej w Krakowie),
  • zorganizowanie 3-ch całodniowych szkoleń na temat koncepcji i uwarunkowań prawnych dot. "Zrównoważonego rozwoju", które przygotowali i poprowadzili pracownicy PPN Pani Teresa Ciesielka i Pan Maciej Szajowski.
  • zorganizowanie Konferencji - panelu dyskusyjnego dla uczestników projektu z udziałem przedsiębiorców prywatnych, zakładów państwowych, Fundacji Rozwoju Jeziora Czorsztyńskiego,
  • zorganizowanie konkursu dla młodzieży - "Własna firma działająca na zasadach zrównoważonego rozwoju w regionie pienińskim".

 6. Projekt przygotował uczniów do podejmowania działalności gospodarczej na własny rachunek ,dostarczył materiał i rozwiązania dydaktyczne kadrze pedagogicznej odpowiedzialnej za realizację programu przedsiębiorczości w szkołach regionu. Kontynuacją projektu ma być coroczny konkurs, organizowany przez Fundację na projekt własnej firmy realizowany w ramach działania szkolnych klubów młodego przedsiębiorcy. Wynikiem konkursu realizowanego w ramach projektu było złożenie 17 prac, które oceniająca komisja oceniła bardzo wysoko przyznając w dwóch grupach wiekowych 2 pierwsze miejsca i 5 wyróżnień. W grupie gimnazjów zwyciężył zespół z Publicznego Gimnazjum we Frydmanie natomiast w grupie szkół średnich zwyciężył zespół z Liceum Ogólnokształcącego w Krościenku n/D. Zwycięzcy i każdy uczestnik projektu otrzymali nagrody rzeczowe. Ponadto uczniowie otrzymali dyplomy a nauczyciele zaświadczenia o uczestnictwie w projekcie. W zakończeniu projektu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich radna Anna Paluch, powiatowych radny Bogusław Waksmundzki, przedstawiciele władz lokalnych, Pienińskiego Parku Narodowego oraz prof. Zbigniew Makieła z Akademii Pedagogicznej z Krakowa autor podręcznika do przedsiębiorczości dla szkół średnich ,który to podręcznik otrzymał każdy z uczestników projektu. Całkowity koszt projektu wyniósł PLN z czego dotacja z narodowego Banku Polskiego to 30,000.00 PLN, od sponsorów Fundacja otrzymała PLN, pozostałe PLN to środki własne.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA :

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w żadnej formie według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁY ZARZDU FUNDACJI :
 1. Uchwała nr 1/03/2002
  W głosowaniu jawnym zarząd jednogłośnie podjął uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności fundacji za rok 2001.
 2. Uchwała nr 1/04/2002
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zorganizowaniu I Międzynarodowego Turnieju Piłkarskiego "Pieniny 2002" oraz zatwierdził regulamin imprezy.
 3. Uchwała nr 1/06/2002
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przystąpieniu do konkursu grantowego organizowanego przez Narodowy Bank Polski w ramach Programu Edukacji Ekonomicznej dla organizacji pozarządowych i instytucji szkoleniowych. Funkcja koordynatora projektu została przydzielona prezesowi fundacji Ryszardowi Wojtarowiczowi.
 4. Uchwała nr 1/09/2002
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu dożywiania w młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n/D, Szkole Podstawowej nr1 w Krościenku n/D i w Szkole Podstawowej w Grywałdzie na zasadach przyjętych w roku szkolnym 2001/2002.

UZYSKANE PRZYCHODY :

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
 1. Darowizny od osób fizycznych - 2 771,01 PLN
 2. Darowizny od osób prawnych - 9 885,50 PLN
 3. Wpłaty z zasądzenia (wyroki sądowe) - 1 800,00 PLN
 4. Odsetki bankowe - 57,20 PLN
 5. Dotacje NBP na realizację projektu - 30 000,00 PLN
 6. Kapitał Fundacji tworzony zgodnie ze statutem
  RAZEM : 55 614,97 PLN (słownie pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset czternaście złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy)

KWOTY PRZEZNACZONE NA :
 1. REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
  • Dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Podstawowych gminy Krościenko n.D. - 10 608,20 PLN
  • Dofinansowanie remontu węzłów sanitarnych w Szkole Podstawowej w Krościenku n.D - 5 999,18 PLN
  • Turniej piłki nożnej - 1 359,12 PLN
  • Szkoła Podstawowa w Krościenku n.D. - 998,93 PLN
  • Projekt NBP - 29 670,38 PLN
  • Projekt koszty własne - 525,00 PLN
  • Gimnazjum Krościenku w n.D. - 150,07 PLN


 2. WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  • koszty bankowe - 353,50 PLN
  • materiały biurowe i widokówki - 1 254,58 PLN


 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ - 00,00 PLN


 4. INNE WYDATKI - 00,00 PLN
  RAZEM : 50 576,66 PLN (słownie pięćdziesiąt tysięcy pięćset siedemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt sześć groszy)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA :

W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała żadnych osób. Członkowie zarządu pracowali społecznie. W związku z tym, Fundacja nie wypłaciła żadnej kwoty na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Nie miała też w tym okresie wydatków na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń, jak również nie udzielała pożyczek pieniężnych. W okresie sprawozdawczym Fundacja miała ulokowaną na rachunku bankowym kwotę - 5 000,00 PLN - PKO BP S.A. O/Szczawnica Fundacja nie nabyła obligacji, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, nieruchomości ani nie nabyła środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5 000 PLN. Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

PRZYCHODY UZYSKANE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ :

Fundacja nie realizowała odpłatnych świadczeń w ramach realizacji celów statutowych.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA :

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM :

Fundacja składa do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty przez podatnika) podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-8.

PRZEPROWADZONE KONTROLE :

W Fundacji, w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

<< powrót