o fundacji - kontakt - statut - zarząd - rada fundacji - sprawozdania


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI DZIECI PIENIN W KROŚCIENKU N.D ZA OKRES
OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2003 R.
(zgodnie z zarządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 08.maja 2001roku.)

INFORMACJE OGÓLNE :

Fundacja Dzieci Pienin została ustanowiona dnia 28 października 2000 r. aktem notarialnym A1 nr 1779/2000. Fundacja ma swoją siedzibę przy ul. Pienińskiej 2 (budynek Szkoły Podstawowej nr1) w Krościenku n.D. Fundacja została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w dniu 14 grudnia 2000 r. i wpisana do rejestru fundacji pod numerem 6241. Urząd Statystyczny w Krakowie nadał jej numer identyfikacyjny REGON 492695251. W dniu 3 września 2001 r., Fundacja została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040632 w Sądzie Rejonowym w Krakowie. Sygnatura akt KR XII NS REJ.KRS/7123/01/446.

Zarząd Fundacji stanowią :
 1. Wojtarowicz Ryszard - prezes - zam. ul. Leśna 11, 34-450 Krościenko n.D.
 2. Mierzyński Kazimierz - wiceprezes - zam. ul. Źródlana 6, 34-450 Krościenko n.D.
 3. Biel Anna - członek - zam. ul. Zdrojowa 136, 34-450 Krościenko n.D.

Celem Fundacji jest :
 1. Wspieranie edukacji dzieci i młodzieży na terenach wiejskich.
 2. Niesienie pomocy dzieciom niepełnosprawnym.
 3. Działanie na rzecz rozwoju sieci placówek dydaktyczno - wychowawczych.
 4. Poprawa warunków nauczania w szkołach wiejskich.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez :
 1. Finansowanie budowy, rozbudowy i modernizacji placówek oświatowych
 2. Finansowanie i organizowanie zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych oraz wyposażenia szkół
 3. Finansowanie i organizowanie działalności szkolnych kół zainteresowań
 4. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych i rekreacyjnych
 5. Organizowanie i dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, kolonie i obozy oraz leczenia w kraju i za granicą
 6. Dofinansowanie szkół i ośrodków integracyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA :
 1. Na prośbę dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Krościenko n/D, w roku szkolnym 2002/2003 i 2003/2004 Fundacja, w okresie od 01.01.2003 do 31.12.2003 roku dofinansowała dożywianie dzieci prowadzone ze środków przeznaczonych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i oddział Caritas, dokładając do stawki dziennej (2 PLN na jedno dziecko) 50 % tej kwoty. Pozwoliło to, w szkołach gdzie istnieją stołówki, zwiększyć ilość pełnych posiłków z jednego do trzech, a w pozostałych zwiększyć liczbę dożywianych dzieci o 50 %. Na akcję tą, w w/w okresie, wydano 11 908,44 PLN.

 2. Fundacja w m-cu lutym przystąpiła do przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Gminne Centrum Kultury na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pracowników GCK i wolontariuszy, rekrutujących się w dużej mierze z uczniów szkół średnich, do obsługi Gminnego Centrum Informacji. Szkolenie to było organizowane w ramach programu aktywizacji zawodowej absolwentów "Pierwsza Praca". Przetarg wygrała i przeprowadziła to szkolenie zgodnie z z zakresem przedstawionym w złożonej ofercie w wymiarze 36 godzin. W ramach szkolenia zostało przeszkolonych 21 pracowników GCK i wolontariuszy. Za zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Fundacja otrzymała 14 000 PLN.

  W ramach szkolenia zapoznano uczestników z następującymi zagadnieniami :

  • organizacja i rola Gminnego Centrum Informacji,
  • Strategia Rozwoju Gminy i rozwój lokalny,
  • wybrane zagadnienia z komunikacji interpersonalnej ,technik negocjacji i etyki w biznesie,
  • wykorzystanie technologii informatycznych w pracy GCI,
  • podstawy prawne tworzenia nowych podmiotów gospodarczych,
  • samozatrudnienie.


 3. Na przełomie maja i czerwca Fundacja zorganizowała na terenie Pienin pobyt dla dwóch grup studentów z Akademii Pedagogicznej w ramach odbywanych przez nich praktyk studenckich za co otrzymała kwotę 11 200 PLN z czego na organizację tego pobytu wydała 9 353,67 PLN.

 4. Na przełomie listopada i grudnia 2003 roku Fundacja ze Szkoła Podstawową nr1 w Krościenku n.D zorganizowała wystawę prac Ks. Stanisława Wojcieszaka Pt. "Na szkle malowane" w ramach realizowanego cyklu "Twórcy naszego regionu". Autor wystawił 80 prac o tematyce regionalnej i religijnej . Była to już 16 wystawa Prac Ks. Stanisława Wojcieszaka. Wystawę odwiedziło w okresie jej trwania około 1000 osób. Na okoliczność wystawy wydrukowano na bazie prac autora 3 000 sztuk kart o tematyce świątecznej.
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA :

W okresie sprawozdawczym Fundacja nie prowadziła działalności gospodarczej w żadnej formie według wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

UCHWAŁY ZARZDU FUNDACJI :
 1. Uchwała nr 1/02/2003
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o przystąpieniu do przetargu organizowanego przez Gminne Centrum Kultury na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników GCK i wolontariuszy mających obsługiwać Gminne Centrum Informacji. Przygotowanie oferty przetargowej zarząd powierzył w-ce prezesowi fundacji Kazimierzowi Mierzyńskiemu.
 2. Uchwała nr 2/03/2003
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2002.
 3. Uchwała nr 1/10/2003
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o zorganizowaniu wspólnie ze Szkołą Podstawową nr1 w Krościenku n.D wystawy prac Ks. Stanisława Wojcieszaka Pt. "Na szkle malowane" w ramach cyklu "Twórcy naszego regionu". Funkcja koordynatora przedsięwzięcia została przydzielona prezesowi fundacji Ryszardowi Wojtarowiczowi.
 4. Uchwała nr 2/10/2003
  W głosowaniu jawnym zarząd fundacji podjął uchwałę o kontynuowaniu dożywiania młodzieży w Publicznym Gimnazjum w Krościenku n/D, i szkołach podstawowych w Gminie Krościenko n/D na zasadach przyjętych w roku szkolnym 2002/2003.

UZYSKANE PRZYCHODY :

Fundacja w okresie sprawozdawczym uzyskała następujące przychody :
 1. Darowizny od osób fizycznych - 11 810,14 PLN
 2. Darowizny od osób prawnych - 2 500,00 PLN
 3. Wpłaty z zasądzenia (wyroki sądowe) - 2 200,00 PLN
 4. Odsetki bankowe - 3,12 PLN
 5. Odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych - 25 200,00 PLN
  RAZEM : 41 713,25 PLN (słownie czterdzieści jeden tysięcy siedemset trzynaście złotych i dwadzieścia trzy grosze)

  Fundacja nie uzyskała w okresie sprawozdawczym środków dochodowych ze źródeł publicznych , w tym z budżetu państwa i budżetu gminy.

KWOTY PRZEZNACZONE NA :
 1. REALIZACJĘ CELÓW STATUTOWYCH
  • dożywianie dzieci w Publicznym Gimnazjum i w Szkołach Podstawowych gminy Krościenko n.D. - 11 908,44 PLN
  • Projekt NBP - 7 522,55 PLN
  • Koszty wystawy - 525,00 PLN
  • Koszty świadczeń w ramach realizacji celów statutowych - 17 055,26 PLN


 2. WYDATKI ADMINISTRACYJNE
  • koszty bankowe - 1 065,90 PLN
  • Koszty własne i materiały biurowe - 1 639,14 PLN


 3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZ - 00,00 PLN


 4. INNE WYDATKI - 00,00 PLN
  RAZEM : 39 716,29 PLN (słownie trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset szesnaście złotych dwadzieścia dziewięć groszy)

ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA :

W okresie sprawozdawczym fundacja nie zatrudniała żadnych osób. Członkowie zarządu pracowali społecznie. W związku z tym, Fundacja nie wypłaciła żadnej kwoty na wynagrodzenia, nagrody, premie i inne świadczenia. Miała natomiast w tym okresie wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń w wysokości 4 834 PLN w ramach prowadzonego szkolenia pracowników GCK i wolontariuszy do obsługi Gminnego Centrum Informacji. Nie udzielała pożyczek pieniężnych. W okresie sprawozdawczym fundacja nie miała ulokowanych środków na rachunkach bankowych . Fundacja nie nabyła obligacji, nie posiada udziałów ani akcji w spółkach prawa handlowego, nieruchomości ani nie nabyła środków trwałych o wartości jednostkowej powyżej 5 000 PLN. Fundacja nie sporządzała sprawozdań finansowych dla celów statystycznych.

PRZYCHODY UZYSKANE Z ODPŁATNYCH ŚWIADCZEŃ :

Fundacja realizowała odpłatne świadczenia w ramach realizacji celów statutowych. szkolenie pracowników GCK i wolontariuszy oraz organizowała pobyty studentów Akademii Pedagogicznej w ramach praktyk studenckich na kwotę 25 200,00 PLN.

DZIAŁALNOŚĆ ZLECONA :

Fundacja nie realizowała działalności zleconej przez podmioty państwowe ani samorządowe.

ROZLICZENIA Z BUDŻETEM :

Fundacja składa do Urzędu Skarbowego w Nowym Targu zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty przez podatnika) podatku dochodowego od osób prawnych - CIT-8.

PRZEPROWADZONE KONTROLE :

W Fundacji, w okresie sprawozdawczym nie przeprowadzono kontroli.

<< powrót